Samsung 30Q | 18650 | 3000 mah
Sony VTC6 | 18650 | 3130 mah
Sanyo | NCR | 20700 B | 4250 mah