Sony VTC6 | 18650 | 3130 mah
Samsung  | INR 21700 | 40T | 4000 mah
Sanyo | NCR | 20700 B | 4250 mah